22 Haziran 2012, Cuma

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktı:

Devlet artık kazalardan para kazanacak!

Artan ölümlü iş kazaları ardından hükümet tarafından apar topar mecliste yasalaştırılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı tarafından ''çözüm sunan' değil, 'yasak savan' bir anlayışla kaleme alındığı apaçık bir biçimde görülmektedir" diye eleştirildi.

Artan ölümlü iş kazalarının ardından ortaya çıkan toplumsal tepki üzerine aceleyle TBMM'ye sevk edilen İş Sağlığı veGüvenliği Yasa Tasarısı 19 Haziran'da yasalaştı. Ancak beklentilerin aksine bu yasanın kalıcı bir güvence getirmeyeceğini ifade eden uzmanlar, mevcut mevzuatın zaten yeterli olduğunu ancak sorunun hükümetin denetim görevini yerine getirmemesinden, var olan yasal mevzuatı işletmemesinden kaynaklandığını ifade ediyordu.

Mevcut tasarının iş güvenliği alanını da özelleştireceği ve kamunun bu alandaki görevlerinden sıyrılmasına zemin hazırladığı yapılan eleştirilerden bir diğeriydi. Bunlara rağmen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı TBMM'ye sevk edilerek yasalaştı. Ancak  Cumhurbaşkanının onaylamasını bekleyen yasa ağır tehlikeli işlerde 1 yıl, az tehlikeli işlerde ise ancak  2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

SOĞANCI: 'YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ KONUSUNDAKİ ERTELEMECİLİK KUŞKU DOĞURUYOR(

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, "Yasanın TBMM Genel Kurulu'na sevki sürecinde gösterilen telaşın uygulamada yerini ertelemeci bir tutuma terk etmesi hükümetin ve yasa koyucunun niyetleri konusunda haklı olarak bir takım kuşkular doğuruyor. Yasa dikkatli bir gözle incelendiğinde soruna 'çözüm sunan' değil, 'yasak savan' bir anlayışla kaleme alındığı apaçık bir biçimde görülmektedir" dedi.

'BU YASANIN UYGULAMA OLANAĞI YOKTUR'

"Bu yasanın uygulanma olanağı yoktur. Çünkü bu yasa derli toplu, bütüncül bir ulusal politikaya dayanmamaktadır ve uygulanabilmesi için kurumsal destek ve sistemden yoksundur. Hatta yasa, şu anda uygulanmakta olan mevzuat ve yargı içtihatlarının gerisindedir. Yasadaki kavramlar ete kemiğe büründürülmemiş; Bakanlığın keyfiyeti ile çıkarılacak yönetmeliklere havale edilmiştir" diyen Soğancı, şunları söyledi:

'BAKANLIK ANAYASAL DENETİM GÖREVİNDEN FERAGAT ETMİŞTİR'

"Yasa ile Bakanlık anayasal denetim görevinden feragat etmiştir. Oysa bugüne kadar hukuksal metinlerde söz konusu yasadan daha yeterli düzeyde koruyucu hüküm bulunmasına karşın, iş cinayetlerinin artarak devam etmesinin nedeni Bakanlığın denetim ve gözetim sorumluluğunu fiili olarak yerine getirmemesiydi. Bugün ise bu sorumluluktan Bakanlık yasal olarak da arındırılmıştır. Bakanlığın kendi açıklamalarına göre bugün itibariyle kayıtlı 1.400.000'in üzerinde işyeri ve Bakanlığın denetimle görevli 300 müfettişi vardır. Bugüne kadar fiili olarak feragat ettiği sorumluluktan bugün yasal olarak da kendini arındıran Bakanlık, yalnızca ceza tahsilatı yönünden varlığını korumuştur.

DEVLET ÖLÜMLERDEN PARA KAZANACAK...

Bunun anlamı ise, devletin kaza olan işyerlerinde ancak ceza tahsildarı olarak varlığını gösterecek olmasıdır. Buradan çıkan sonuç, devletin iş kazalarının önlenmesi doğrultusunda bir gözetim ve denetiminin olmayacağı, yaşanacak iş kazası üzerinden gelir elde edeceğidir."

'BU YASA SORUMLULUĞU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINA VE İŞÇİYE YÜKLÜYOR'

"Bu yasa ile Bakanlık denetim görevinden feragat ederken, sorumluğu iş güvenliği uzmanlarına ve işçiye yüklemiştir. Bu yasa ile iş kazasından doğan tazminat yükümlülüğü ve ceza sorumluluğu hak ve yetkiden yoksun mühendis ve mimarlara yüklenmiştir. Çalışanları temsil eden sendikalar bu yasanın bir bileşeni değildir. Çalışanlar da yasanın isminden anlaşılacağı üzere özne değildir" diyen Soğancı, "Bu yasa ile 'işçi sağlığı ve güvenli ortamda çalışma hakkı' üzerinden yeni bir sektör yaratılmış ve bu sektörün kölesi olarak da mühendis-mimar ve hekimler belirlenmiştir. Ancak bilinmelidir ki; mühendis ve mimarlar, insan haklarına uygun tarzda ihdas edilmeyen bu yasanın gönüllü aleti ve kölesi olmayacaklardır. Korkarız ki; önümüzdeki dönem bu alanda çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların devam edeceği görülecektir" dedi.

Yaşanacak işçi ölümlerinden hükümet yetkilileri ve Bakanlık bürokratlarının sorumlu olacağını ifade eden Soğancı, Cumhurbaşkanının da yasayı onaylaması durumunda manevi sorumluluk içerisine gireceğini belirtti.

EmekDunyasi.Net/Ajanslar